สารพันปัญหา
คำตอบ : คำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ ( Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่ )

1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบก 
เลขที่ 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร: 0-2271-8823
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 66 ในวันและเวลาราชการ
คำตอบ : ให้ผู้สมัครสอบขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในสมัคร (ข้อมูลนอกเหนือจากข้อ 1) พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่ายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุลหลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐาน พร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 2- 15 พฤษภาคม 66  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็ปไซค์ https://dlt.thaijobjob.com
คำตอบ : การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2- 16 พฤษภาคม 66  สามารถชำระได้ 3 ช่องทาง คือ
(1) นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน็เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในเวลาทำการของธนาคาร
(2) กรณีชำระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK ต้องชำระภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 66 ไม่เกินเวลา 22.00 น. และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
(3) กรณีชำระเงินผ่านทางตู้ ATM ต้องชำระภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 66  ไม่เกิน เวลา 22.00 น. และให้เก็บหลักฐานยืนยันการชำระเงินเก็บไว้ด้วย
การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภายในวันและเวลาที่กำหนด
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 280  บาท ประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมการสมัคร 250 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท 

คำตอบ : ให้ผู้สมัครนำใบสมัครมายื่นในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (วันสอบสัมภาษณ์) พร้อมหลักฐานต่างๆ ที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครฯ 
ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ภายใน
 วันที่ 19 พฤษภาคม 66 ได้ที่ 
https://dlt.thaijobjob.com
คำตอบ : กรมการขนส่งทางบก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 66  ผ่านเว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com  หรือ  https://www.dlt.go.th  
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบก  0-2271-8821, 0-2271-8823 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ LineID : @Thaijobjob