: : ระบบรับสมัครออนไลน์ : : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   
 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน
ตำแหน่งนักวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
(เปิดรับสมัคร 15 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2561)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนใน
ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง
ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การ
(เปิดรับสมัคร 27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560)
รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง และ ตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถ
(เปิดรับสมัคร 14 - 23 พฤศจิกายน 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้างจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(เปิดรับสมัคร 24 - 31 กรกฎาคม 2560)
< รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(เปิดรับสมัคร 17 - 28 กรกฎาคม 2560)
< รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมการขนส่งทางบก
(เปิดรับสมัคร 3 - 27 กรกฎาคม 2560)
< รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมการขนส่งทางบก
(เปิดรับสมัคร 8 - 30 มีนาคม 2560)
ตรวจสอบลำดับการเรียกบรรจุ ของกรมการขนส่งทางบก
<รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
<รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถ (สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง)
< รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพ
รถปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

<รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
 
powered by