ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณประเภทเงินค่าบริการสถานีขนส่งสัตว์หรือสิ่งของในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง เจ้าพนักงานขนส่ง และนายช่างโยธา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง เจ้าพนักงานขนส่ง และนายช่างโยธา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง เจ้าพนักงานขนส่ง และนายช่างโยธา และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณประเภทเงินค่าบริการสถานีขนส่งสัตว์หรือสิ่งของในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง เจ้าพนักงานขนส่ง และนายช่างโยธา